Flutter: วิธีแก้ปัญหาใช้ built_value แล้วเจอ Deserializing failed due to '_InternalLinkedHashMap <String, dynamic>' is not subtype of type 'Iterable<dynamic>'

Published on

Authored by Pete. Pittawat Taveekitworachai.


built_value Package ขวัญใจใครหลาย ๆ คน นี่เป็นหนึ่งใน Source Gen ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Package หนึ่งของชาว Flutter Developer อย่างไรก็ตามการทำงานกับมันอาจไม่ง่ายนัก และไม่ใช่ทุก Error Message ที่อ่านเข้าใจได้ง่าย

Deserializing failed due to '_InternalLinkedHashMap<String, dynamic>' is not subtype of type 'Iterable' เป็นอีกหนึ่ง Error Message ที่บอกได้ไม่ค่อยชัดเจนนัก และทำให้ผู้เขียนเองเคยงมกับการแก้มาแล้วทั้งวัน! จริงแล้ว Error นี่เกิดขึ้นจากปัญหาเกี่ยวกับ Serializer ครับ

Serializer เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องกำหนด เพื่อบอกกับตัว built_value ว่าเราต้องการ Serialize/Deserialize อย่างไร ปัญหานี้อาจเป็นไปได้จากการระบุ Serializer ที่ใช้ใน fromJson(String jsonString) ผิดครับ

ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย โดยการเปลี่ยน Serializer ใน Method fromJson(String jsonString) ให้เป็นตัวที่เราสร้างขึ้นมาเอง (โดยทั่วไปมักจะเป็นตัวที่มีการเพิ่ม Plugin Standard Json Plugin สำหรับการจัดการกับ JSON ไว้ หรืออักนัยหนึ่งคือการมีการเพิ่มโค้ด addPlugin(StandardJsonPlugin()) ไว้

โดยตอนแรกอาจเป็นแบบนี้

   static MyModel fromJson(String jsonString) {
    return serializers.deserializeWith(
      MyModel.serializer, json.decode(jsonString));
   }

ให้แก้ไขเป็น

   static MyModel fromJson(String jsonString) {
    return mySerializers.deserializeWith(
      MyModel.serializer, json.decode(jsonString));
   }

หรือก็คือเปลี่ยนจาก serializers เป็น mySerializers นั่นเอง


📚 Hope you enjoy reading! 📚